Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii


In Monitorul oficial nr. 635/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Acest ordin pune in aplicare cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Aceasta procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.

Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile/instituțiile acordă următoarele facilități fiscale:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanță de urgență nr. 69/2020;
b) anularea obligațiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;

c) orice alte obligații de plată accesorii.

Nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. În acest caz organul fiscal competent solicită instituției/autorității publice care a transmis titlul executoriu să confirme dacă sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile.

Obligațiile de plată accesorii sunt aferente:

a) obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență. În sensul prezentului ordin, sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate și garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, garanțiile se eliberează de către organul fiscal central;

b) diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;

c) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;

d) obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Prevederile sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Lasă un răspuns

Derulează în sus