Aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

In Monitorul oficial nr. 938/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Acest ordin aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, reglementată la titlul VI capitolul V „Verificarea documentară” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

a) Solicitare de documente/informații;
b) Invitație pentru audiere;
c) Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare;
d) Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare. 

Potrivit Codului de procedură fiscală art. 148, pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului  / plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară. Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

În situația în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferențe față de creanțele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile și/sau informațiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înștiințează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înștiințarea, organul fiscal solicită și documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale.

În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de 30 de zile de la comunicarea înștiințării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal stabilește diferențele de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz. Decizia de impunere este o decizie sub rezerva verificării ulterioare.

Decizia de impunere emisă fără audierea contribuabilului/plătitorului este nulă.

Aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

Lasă un răspuns

Derulează în sus