Ordonanța de urgență nr. 200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare

In Monitorul oficial nr. 1144/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici.

Aceasta ordonanta intoduce termenul de active funcționale industriale care reprezinta totalitatea resurselor economice care constau în active fixe, circulante, de trezorerie, know-how, inclusiv a drepturilor născute în legătură cu acestea, exploatabile în procese economice prezente și viitoare.

Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la cererea operatorilor economici care dețin active funcționale, creanțele fiscale și bugetare administrate de instituții ale administrației publice centrale se sting prin trecerea unor astfel de active din proprietatea acestora în proprietatea publică a statului și în administrarea ministerului de resort.

Dacă uzul sau interesul public nu se justifică la data trecerii activelor funcționale în proprietatea publică a statului, conform analizei realizate de ministerul de resort și instituția creditoare cu consultarea organelor administrației publice centrale competente, activele trec în proprietatea privată a statului și se valorifică de ministerul de resort prin metodele prevăzute la art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, cu modificările ulterioare.

Bunurile mobile și imobile aferente activelor funcționale, transferate în domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale în aceste condiții, pot face obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condițiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea, executarea și încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică se realizează cu respectarea prevederilor art. 302-331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care prin prezenta ordonanță de urgență se dispune altfel.

Ordonanța de urgență nr. 200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare

Lasă un răspuns

Derulează în sus