Modificari la regimul asociatiilor si fundatiilor

In Monitorul oficial nr. 1166/2020 a fost publicata Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care va intra in vigoare in 5 decembrie 2020.

Modificari referitoare la asociație

Potrivit acestei legi, in vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie statutul asociației, doar prin act sub semnătură privată.

Statutul asociației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;
b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;
c) denumirea asociației;
d) sediul asociației;
e) durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;
h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;
j) drepturile și obligațiile asociaților;
k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;
l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;
m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației;
n) semnăturile membrilor asociați.

În cazul asociațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

O alte modificare vizeaza faptul ca asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociație.

Modificari referitoare la fundatie

În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie statutul fundației, doar prin act sub semnătură privată.

Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin de 10 ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației. Inainte, patrimoniul trebuia sa fie de 100 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației.

Statutul fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;
b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;
c) denumirea fundației;
d) sediul fundației;
e) durata de funcționare a fundației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul inițial al fundației. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;
i) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;
j) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;
k) procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;
l) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației;
m) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

Modificari la regimul asociatiilor si fundatiilor

Lasă un răspuns

Derulează în sus