Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 administrate de Administrația Fondului pentru Mediu

In Monitorul oficial nr. 1214/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2088/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Acest ordin cuprinde procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, care se aplică obligațiilor administrate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat Administrația Fondului pentru Mediu, în baza unei cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la procedură, depusă la Administrația Fondului pentru Mediu. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

În sensul acestei proceduri, prin obligații la bugetul Fondului pentru mediu se înțelege obligații fiscale principale reprezentând taxe și contribuții, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:

a) declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
b) decizii de impunere;
c) decizii referitoare la obligații accesorii.

Prin obligații la bugetul Fondului pentru mediu administrate de Administrația Fondului pentru Mediu se înțelege inclusiv obligațiile individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea recuperării.

Categoriile de obligații de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;
b) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;
c) orice alte obligații de plată accesorii.

Obligațiile de plată accesorii sunt aferente:

a) obligațiilor principale la bugetul Fondului pentru mediu restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență. În sensul prezentei proceduri, sunt considerate obligații principale la bugetul Fondului pentru mediu restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate și garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, garanțiile se eliberează de către Administrația Fondului pentru Mediu;

b) diferențelor de obligații principale la bugetul Fondului pentru mediu declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;

c) obligațiilor principale la bugetul Fondului pentru mediu cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;

d) obligațiilor principale la bugetul Fondului pentru mediu administrate de Administrația Fondului pentru Mediu cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 administrate de Administrația Fondului pentru Mediu

Lasă un răspuns

Derulează în sus