Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA

In Monitorul oficial nr. 1331/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri.

În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal depun la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:

a) o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1 la ordin;

b) copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 326 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal;

d) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal înscriu în declarația vamală suma taxei pe valoarea adăugată datorate pentru mărfurile importate și numărul și data certificatului de amânare obținut în condițiile prevăzute de prezentele norme.

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA

Lasă un răspuns

Derulează în sus